Услуги

Консултантска дейност

в областта на строителната индустрия и инженерно-строителния инвестиционния процес

Консултантската дейност в областта на строителната индустрия и инженерно-строителния инвестиционен процес е от особено значение за тяхното развитие и практика. Бизнес консултирането в областта на строителството разглежда преимуществено въпроси, свързани с инженерно-строителния инвестиционен процес и дейност, с цел дефиниране и оптимизиране на съответни показатели за изпълнение, ефективност и качество, определящи процеса и дейността. Консултантите оказват независима професионална помощ на ръководството на институциите, организациите и компаниите, било то държавни или частни. Те са „свързващо звено” между инженерно-строителната, икономическата, правната и управленската теория и практика.

 • Строителен надзор и консултантска дейност;
 • Изготвяне на инженерни решения за възстановяване и усилване на сгради и съоръжения;
 • Финансова верификация, одит и оценка /на разходите/ по изпълнение на различни проекти;
 • Текущ одит по изпълнение на проект;
 • Изготвяне на оценка за съответствие на строителните инвестиционни проекти;
 • Инвеститорски контрол;
 • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
 • Технико-икономическа оценка на проектни решения и незавършено строителство;
 • Оценка на риска при реализирането на строителен инвестиционен проект през целия му жизнен цикъл;
 • Оценка на разходите през жизнения цикъл при сертифициране на сгради по BREEAM и LEED;
 • Оценка на риска при сертифициране на сгради по BREEAM и LEED;
 • Предварителна и Екологична оценка (оценката на въздействието върху околната среда) при технико-икономически обосновки за разкриване, разрастване и ликвидация на инвестиционни проекти;
 • Календарно планиране на бюджета и ресурсите на строително инвестиционен проект от всички индустрии;
 • Изготвяне на тръжни документи и технически предложения за реализирането на функционално различни строителни проекти/обекти;
 • Предпроектни проучвания;
 • Пазарни проучвания.

Проектантска дейност

Проектантската дейност в областта на строителството е задължителна предпоставка за реализирането на даден строителен инвестиционен проект. Проектът на строителния обект, с всичките му части, дава решение за неговото „функционалното предназначение, обема и съдържанието му”. Качеството на инвестиционния проект за реализиране на  строителния обект определя и качеството на неговото изпълнение и експлоатация.

 • Ефективни конструктивни, технологични и организационни решения за възстановяване на сгради и съоръжения (вкл. недвижимо културно наследство) при реконструкция, модернизация, след стихийни бедствия и аварии чрез прилагане на традиционни и съвременни методи, като фибро -усилените композитни полимерни системи и други;
 • Изготвяне на части от строителния инвестиционния проект – част Конструктивна, Проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), План за безопасност и здраве (ПБЗ), План за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • Оценка надеждността на сградите и съоръженията;
 • Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради;
 • Проектно-сметна документация; количествено-стойностни сметки на строителния обект с различно функционално предназначение;
 • Календарно планиране при изпълнението на СМР, изготвяне на мрежови и календарни графици;
 • Смяна на функционалното предназначение на обекти в сгради;
 • Площообразуване на новоизграждани функционално различни сгради.

Оценителска дейност

Оценителската дейност подпомага взимането на адекватни и ефективни бизнес решения във всяка индустрия.

„Оценката на обект представлява становище на независимия оценител относно стойността на обекта за конкретна цел в определен момент от време и в условията на конкретен пазар …”
(ЗНО) Независимият оценител извършва своята дейност, спазвайки „… следните принципи:

 • Независимост – необвързаност на ………… с възложителя на оценката, с неговите ръководители или свързани с тях лица;
 • Обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение и конфликт на интереси при извършване на оценката;
 • Професионална компетентност – притежаване и поддържане на професионални познания за действащото законодателство и за стандартите и методите, необходими за извършване на оценки;
 • Конфиденциалност – запазване в тайна на информацията за дейността на възложителя, получена в резултат на извършената оценка;
 • Професионално поведение – в своята професионална работа оценителят действа по начин, който е в съответствие с доброто име на тази професия, и се въздържа от действия, които биха довели до уронване на престижа й;
 • Почтеност – оценителят е честен и обективен при извършване на оценката;
 • Отговорност – оценителят е лично отговорен за извършената оценка; дружеството на независимия оценител носи отговорност за извършената от негово име оценка.
 • Оценки на материални и нематериални активи;
 • Оценка строителни инвестиционни проекти при изследване технико-икономическата ефективност на инвестиционното намерение;
 • Оценка на строителни инвестиционни проекти в контекста на изискванията за глобално устойчиво развитие;
 • Оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;
 • Оценка на търговски предприятия и вземания;
 • Оценка на машини и съоръжения;
 • Оценка на недвижими имоти;
 • Оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
 • Оценка на недвижимо културно наследство;
 • Оценка и на всякакви други подлежащи на оценка вещи, имущества, права и отношения;
 • Оценки за енергийни спестявания;
 • Оценка на разходите през жизнения цикъл на проекта;
 • Оценка на риска;
 • Технико-икономически обосновки при кредитиране;
 • Бизнес планове;
 • Анализ и оценка на строителните фирми;
 • Стратегии за оценяване и развитие на фирми и тяхното преобразуване.

Консултация

Вярваме, че можем да ви помогнем с вашия казус. Свържете се с нас за повече информация.

Управление на инвестиционни проекти в строителството

Проект e „…нещо като професионален инструмент за осъществяване на мечти..”

„Управлението на проекти не е нищо друго освен структуриран и организиран здрав разум!”. „Проектът е уникален процес, състоящ се от определен брой координирани и контролирани дейности с начални и крайни дати, предприети за постигане на една цел, съответстваща на специфични изисквания, включително ограниченията по време, разходи и ресурси”(ISO 21500)

Управлението на проекти е “управленски подход, при който чрез специфична организация на човешки, финансови и материални ресурси се изпълнява уникален обхват от дейности при ограничения относно време, разходи и зададени изисквания за качество” (Turner, J.R., 2009).

Управлението на проекти в строителната индустрия  е гаранция за тяхното изпълнение в съответствие със съвременните изисквания.

 • Управление на интегритета в проекта;
 • Управление на обхвата в проекта;
 • Управление на времето в проекта;
 • Управление на бюджета в проекта;
 • Управление на качеството в проекта;
 • Управление на човешките ресурси в проекта;
 • Управление на комуникациите в проекта;
 • Управление на риска в проекта;
 • Управление на доставките в проекта;
 • Управление на етичния кодекс в проекта;
 • Управление на строителни фирми; организационно-управленски структури;
 • Бизнес планове;
 • Стратегии за оценяване и развитие на фирми и тяхното преобразуване;
 • Диагностициране на производствените системи в парично-следствен аспект, и установяване на потенциалните им възможности за развитие;

Технически експертизи

Техническите и технико-икономически експертизи и становища са важен и необходим елемент в процеса на взимането на обективни, отговорни и ефективни професионални решения  в работата на държавни и частни институции и организации, възложители, инвеститори, изпълнители, съдебна власт и други заинтересовани органи и лица.

 • Технически и технико-икономически експертизи и становища
 • Съдебно-технически експертизи за СРС, СГС, АС
 • Експертизи за Агенцията по вписванията.

Консултация

Вярваме, че можем да ви помогнем с вашия казус. Свържете се с нас за повече информация.