ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за Поверителност и защита на личните данни
последно обновена на 22.05.2018 година

При ползването на услугите на „МАРК-ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД, Вие ни поверявате Ваша лична информация и данни. С настоящото Уведомление за поверителност и защита на личните данни ние Ви запознаваме с данните, които събираме, защо ги събираме, с каква цел ги обработваме и как ги съхраняваме.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“) личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по – специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Защо „МАРК-ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД събира и съхранява лични данни?

При предоставянето на нашите услуги, като изготвяне на проектна документация, изготвянето на пазарни оценки на различни видове материални и нематериални активи, изготвянето на технически и технико-икономически експертизи, често е необходимо да съберем Ваши лични данни.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за професионалното изпълнение на възложените от Вас услуги.
Вашите лични данни, като наши клиенти, ние получаваме по електронен път или на твърд носител, лично от Вас или от Ваш законен представител, на основание Вашето доброволно дадено съгласие, и на базата на възложената ни от Вас за изпълнение услуга.
Приемайки настоящото Уведомление за поверителност и защита на личните данни, Вие ни давате доброволно разрешение да обработваме Вашите лични данни при изпълнението една или повече от посочените по-горе услуги, възложена ни от Вас.

Предоставяне на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„МАРК-ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД няма намерение да предоставя Вашите лични данни на държава извън ЕС, или на международна организация, без предварително да Ви е информирала за това, и да е получила Вашето изрично съгласие за това.

Период на съхраняване на личните данни

С настоящото Уведомление за поверителност и защита на личните данни „МАРК-ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД заявява, че ще съхранява Вашите лични данни на твърд /хартиен/ носител и/или на електронен носител в информационната си инфраструктура за следния период от време:

 • Всички документи, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти, експертизи, пазарни оценки – 5 години;
 • Всички инвестиционни проекти, експертизи, пазарни оценки – 5 години;
 • Всички събрани данни и информация относно Ваши запитвания и консултации – 1 година.

Въпреки посочените срокове по-горе, може да заявите, Вашите лични данни да бъдат изтрити по всяко време чрез изпращане имейл на следните адреси: fantina_frp@abv.bg . Информацията ще бъде изтрита в рамките на 1 месец от получаването на Вашата молба.

Вашите права като субект на личните данни

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:

 • Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „МАРК-ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД ;
 • Имате право да поискате от „МАРК-ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни на fantina_frp@abv.bg или на хартиен носител до нашия офис;
 • Имате право да поискате от „МАРК-ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • когато сте оттеглили своето съгласие;
  •  
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС, или по правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • Имате право на жалба до надзорния орган:
  Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Интернет страница: www.cpdp.bg

Информационна сигурност

Ние прилагаме разумни търговски стандарти за технологична и оперативна сигурност, за да защитим цялата информация, предоставена от посетители на този Уебсайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Неточности и корекции

Бихме искали да запазим Вашите лични данни точни и актуални. Ако установите грешки или неточности, моля, уведомете ни, като се свържете с нас на посочените координати.

По всички въпроси, свързани със защита на личните данни и поверителността, моля да се свържете с нас:
гр. София
ул. Султан тепе № 1А, ет. 2
Телефон: +359 886 88 25 92
Електронна поща: fantina_frp@abv.bg